Algemene voorwaarden

Artikel 1.     Definities

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit:

•        Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Coach Max.

•        Coach Max: de eenmanszaak Coach Max van de heer Max van der Linde, gevestigd te De Rijp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65340698.

•        Consument: de Klant, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

•        Diensten: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Coach Max te verlenen diensten, zoals maar niet beperkt tot (personal) trainingen, bedrijfsfitness en (online) coaching.

•        Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Coach Max een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

•        Lidmaatschap: de Overeenkomst waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van een (personal) trainingsabonnement of duurovereenkomst met betrekking tot coaching.

•        Overeenkomst: iedere tussen Coach Max en de Klant tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Coach Max zich jegens de Klant, tegen een nader overeengekomen prijs, heeft verbonden tot het verlenen van diensten.

•        Partijen: Coach Max en de Klant gezamenlijk.

•        Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

 

 

Artikel 2.    Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke dienstverlening van Coach Max en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een door Coach Max en de Klant overeengekomen document.

2.3 Niet alleen Coach Max, maar ook alle natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect door Coach Max bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn betrokken kunnen op deze Algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.5 Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze Algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.6 Coach Max behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3.  Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Coach Max brengt ieder aanbod schriftelijk of elektronisch uit.

3.2 Ieder aanbod van Coach Max is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 14 dagen vanaf de dag van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na het verstrijken van de voornoemde termijn is het aanbod komen te vervallen en kan hierop door de potentiële Klant geen beroep meer worden gedaan.

3.3 Het aanbod vermeldt in ieder geval:

3.4 de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 9 indien de Klant een Consument is;

3.5 de kosten voor het Lidmaatschap of rittenkaart. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;

3.6 de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;

3.7 de wijze van betaling en de betalingsvoorwaarden;

3.8 Aan een aanbod van Coach Max dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Coach Max dat gebaseerd is op door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Klant geen rechten ontlenen.

3.9 Het aanbod gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene voorwaarden.

3.10 Een samengestelde prijsopgave verplicht Coach Max niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.11 Coach Max is slechts gebonden aan een Overeenkomst indien deze schriftelijk of per e-mail is vastgelegd door Coach Max en de Klant gezamenlijk. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de Klant er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de dienstverlening wordt begonnen.

3.12 De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

Artikel 4. Verplichtingen Klant

4.1 De Klant staat ervoor in dat zij Coach Max, gevraagd en ongevraagd, binnen bekwame tijd alle gegevens verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn.

4.2 De Klant dient Coach Max voorts steeds tijdig alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen en alle overige inspanningen te verrichten die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Klant neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.

 

Artikel 5. Training, Coaching en andere dienstverlening


Voordat een Lidmaatschap ten aanzien van trainingsabonnement wordt aangegaan, zal Coach Max de Klant een door de deelnemer in te vullen intakeformulier beschikbaar stellen. De Klant staat ervoor in dat de deelnemer dit formulier volledig en naar waarheid invult en dat het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van het Lidmaatschap is vereist, aan Coach Max beschikbaar wordt gesteld. Coach Max is gerechtigd om het Lidmaatschap niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien hij op basis van de middels het intakeformulier verkregen informatie van oordeel is dat het volgen van het trainingsprogramma voor de deelnemer onverantwoord is. Ook indien Coach Max op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de deelnemer aan het trainingsprogramma deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de deelnemer. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om trainingen te volgen.

 

Artikel 6. Duur en opzegging Lidmaatschap en geldigheid rittenkaarten

6.1 Coach Max heeft verschillende Lidmaatschapsvormen variërend van een maandabonnement, rittenkaarten en twee keer per week maandabonnement dan wel een tussen Partijen overeen te komen Lidmaatschapsvorm.

6.2 Na het verstrijken van de overeengekomen contractperiode wordt de Overeenkomst behoudens beëindiging van de Overeenkomst door opzegging door de Klant of Coach Max voortgezet voor telkens eenzelfde contractperiode .

6.3 Beëindiging van de Overeenkomst vindt plaats door schriftelijke opzegging door de Klant aan Coach Max of door Coach Max aan de Klant tegen het einde van de lopende contractperiode met inachtneming van een termijn van één (1) maand.

6.4 Indien het Lidmaatschap een rittenkaart betreft, vervalt de rittenkaart door verstrijken van 12 maanden, ongeacht of de Klant de rittenkaart volledig heeft besteed. Een rittenkaart biedt de Klant aanspraak op het volgen van het uitdrukkelijk bedongen aantal lessen/trainingen/sessies verbonden aan de rittenkaart. De rittenkaart vervalt door het verbruik van het bedoelde aantal lessen/trainingen/sessies.

6.5 De Klant mag de Overeenkomst voor bepaalde tijd gedurende de looptijd opzeggen als:

6.6 de Klant (bij voorkeur) schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Klant niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

6.7 het voor de Klant als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de Lidmaatschapsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van één (1) maand tegen het einde van de maand.

In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat de Klant door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.

6.8 Coach Max is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk op te zeggen.

Artikel 7. Afzegging lessen/trainingen/sessies

7.1 Een tussen Partijen geplande les/training/sessie betreffende een trainings- of coaching sessie, kan door de Klant worden afgezegd tot 24 uur vóór aanvang van de les/training/sessie.

7.2Indien de Klant een les/training/sessie niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel in geval van no-show, komt de betreffende les/training/sessie dan wel het recht van de Klant op deelname daaraan, te vervallen zonder dat de Klant aanspraak maakt op het inhalen van de betreffende les/training/sessie. Indien de les/training/sessie of deelname aan de les/training/sessie gebaseerd is op gebruikmaking van een rittenkaart, komt de rit te vervallen indien de Klant de betreffende les/training/sessie niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel sprake is van no- show.

7.3Afzegging van een les/training/sessie dient telefonisch of per email te geschieden bij Coach Max.

7.4Bij afzegging van een les/training/sessie door Coach Max wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de Overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat Coach Max verhinderd is. Vakanties van Coach Max worden ruim van te voren aangekondigd. De Overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat Coach Max op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

Artikel 8. Termijnen en derden

8.1Overeengekomen uitvoerings- en leveringstermijnen waartoe Coach Max zich jegens de Klant heeft verbonden, betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Coach Max treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de Klant Coach Max schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Coach Max de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

8.2 Coach Max is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien Coach Max de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden overlaat, staat dit niet in de weg aan de wettelijke aansprakelijkheid van Coach Max voor door hem ingeschakelde derden.

Artikel 9. Recht van ontbinding Consument

9.1 De Consument is conform de wet gerechtigd om de Overeenkomst tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.2 Nakoming van de Overeenkomst binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de Consument.

9.3 Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek van de Consument als bedoeld in lid 2, is de Consument Coach Max een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Coach Max is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de Consument aan Coach Max moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd.

9.4  De Consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail een verzoek in te dienen bij Coach Max. Zodra Coach Max in kennis gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden, zal Coach Max de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

9.5  Coach Max zal de van de Consument ontvangen betalingen minus eventuele kosten als bedoeld in lid 4 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Coach Max is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

10.2  Voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

10.3  Indien Coach Max bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt.

10.4  Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

11.1  Coach Max is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Coach Max ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant haar verplichtingen niet zal nakomen.

11.2  Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Coach Max gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

11.3  Voorts is Coach Max gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

11.4  De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Coach Max op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de Overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van Coach Max behoren te komen, de Klant ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst.

11.5  Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de Klant verplicht de schade die Coach Max ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

11.6  Indien Coach Max de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Klant terstond opeisbaar.

Artikel 12. Prijzen en betaling

12.1  Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Coach Max vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat in relatie tot consumenten prijzen (mede) inclusief btw worden vermeld.

12.2  Coach Max is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van Lidmaatschappen te wijzigen. Van een prijsverhoging doet Coach Max schriftelijk mededeling aan de Klant. Bij een prijswijziging hoger dan 5% treedt de prijs voor de Klant niet eerder in werking dan wanneer zij in de gelegenheid is geweest om het Lidmaatschap nog op te zeggen voordat de prijsverhoging van kracht werd.

12.3  Coach Max is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van Lidmaatschappen te wijzigen onder invloed van externe factoren zoals; wetswijzigingen, belastingwijzigingen, etc. zonder dat een lopend Lidmaatschap mag tussentijds mag worden beëindigd.

12.4  Tenzij ter zake uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Coach Max gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.

12.5  Zolang de Klant jegens Coach Max in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is Coach Max niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

12.6  Betalingen dienen te geschieden op de daartoe overeengekomen wijze en binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de wijze van betaling niet is overeengekomen, is Coach Max gerechtigd om deze wijze naderhand vast te stellen.

12.7  In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de Klant redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan Coach Max de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.

12.8  De Klant is, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend in de weg staat, steeds gehouden te betalen zonder verrekening.

12.9  In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de Klant, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

12.10  Coach Max is gerechtigd de aan de Klant toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.

12.11  Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

12.12  Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening, met dien verstande dat ten nadele van de Consument niet zal worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

12.13  In geval van betalingsverzuim van een Consument, zal Coach Max, in afwijking van het bepaalde in lid 6 en 10 niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de Consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot betaling over te gaan.

12.14  In geval van een gezamenlijk aan Coach Max verstrekte opdracht zijn de Klanten hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen van Coach Max alsmede voor de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten in geval van niet- tijdige betaling van facturen.

12.15  Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1  Coach Max verleent zijn Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de Overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Coach Max zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor het behalen van de resultaten die de Klant met het aangaan van de Overeenkomst beoogde te behalen.

13.2  De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Coach Max kan worden toegerekend.

13.3  Aansprakelijkheid van Coach Max voor herstelbare schade bestaat niet eerder dan nadat de Klant Coach Max in de gelegenheid heeft gesteld om deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor Coach Max ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.

13.4  Coach Max is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze Algemene voorwaarden, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Coach Max in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Coach Max is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

13.5  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze Algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

13.6  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Coach Max aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Coach Max toegerekend kunnen worden;

13.7  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene voorwaarden.

13.8  De aansprakelijkheid van Coach Max is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Coach Max betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Coach Max nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Coach Max wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Coach Max dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de Overeenkomst als uitgangspunt genomen.

13.9  De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Coach Max bedraagt één jaar.

13.10  De Klant vrijwaart Coach Max van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Coach Max toerekenbaar is.

13.11  De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Coach Max.

13.12  De Klant is tegenover Coach Max aansprakelijk voor schade die door een aan de Klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Artikel 14. Klachten

14.1  Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze Algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de Klant de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Coach Max.

14.2  Bij Coach Max ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.3  Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend bij Coach Max.

14.4  Indien de Klant niet tijdig klaagt, vloeit er voor Coach Max uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.

14.5  Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.

14.6  Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet.

Artikel 15. Geheimhouding

15.1 Zowel de Klant als Coach Max is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Coach Max gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Coach Max zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Coach Max niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16. Intellectuele Eigendomsrecht

16.1 Coach Max dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, plannen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de Klant verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de Overeenkomst daarin voorziet.

Artikel 17. Privacy

17.1 De manier waarop Coach Max omgaat met de door de Klant verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in de privacyverklaring van Coach Max welke te vinden is op https://www.coachmax.nl/.

Artikel 18. Rechts- en forumkeuze

18.1  De rechtsverhouding tussen Coach Max en de Klant wordt beheerst door het Nederlandse recht.

18.2  Alle geschillen tussen Coach Max en de Klant die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen, voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Coach Max.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van contract-ondertekening en zijn terug te vinden op https://www.coachmax.nl/